Statut

 STATUT 

INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  NR   27                          

W  KIELCACH

 

 

 

 

Tekst ujednolicony:

Uchwała nr 17/11/2017 Rady Pedagogicznej Integracyjnego Przedszkola Samorządowego
nr 27 w Kielcach z dnia 21.11.2017 r.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz.U. 2017, poz. 649)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Spis treści:

 

 

ROZDZIAŁ  I

Nazwa i rodzaj przedszkola                                                             s. 4

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola                                                              s. 5 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola                                                                      s. 8

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola                                                                  s. 13 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola                                      s. 18

ROZDZIAŁ VI

Dzieci przedszkola                                                                             s. 21

ROZDZIAŁ VII

Przyjmowanie dzieci do przedszkola                                             s. 27

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe                                                             s. 27

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i rodzaj przedszkola

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: „Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27”,
    jest placówką publiczną, która:

      1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
          wychowania przedszkolnego,
      2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
      3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej 11A.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Kielce z siedzibą w Kielcach
    przy ul. Strycharskiej 6.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

5. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
    określonych w odrębnych przepisach.

6. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej lub
    wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

7. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu;

               Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27
                    ul. Marszałkowska 11A,
                    25-533 Kielce

    oraz jako skrót w brzmieniu IPS 27.

8. Przedszkole posługuje się podłużną pieczęcią z nazwą Przedszkola w pełnym brzmieniu,
    adresem, numerem telefonu, NIP i Regonem.

9. Przedszkole posiada logo.

10.Przedszkole posiada stronę internetową: www.ips27.kielce.eu
    oraz adres e-mail: ips27.kielce@interia.pl


§ 2           

                                        
1. W celu ujednolicenia nazewnictwa Statutu w niniejszym dokumencie stosowane będą
    następujące skróty: 
    1) Przedszkole – w rozumieniu Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27;

    2) Dyrektor – w rozumieniu Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27;
    3) Wychowankowie/dzieci – w rozumieniu wychowankowie/dzieci Integracyjnego
        Przedszkola Samorządowego nr 27;
    4) Rodzice – w rozumieniu rodzice dzieci uczęszczających do Integracyjnego Przedszkola
        Samorządowego nr 27;
    5) Organ prowadzący – w rozumieniu Urząd Miasta Kielce;

    6) Organ nadzorujący – w rozumieniu Kuratorium Oświaty w Kielcach;

    7) Nauczyciele/pracownicy – w rozumieniu nauczyciele/pracownicy Integracyjnego
        Przedszkola Samorządowego nr 27;

    8) Statut – w rozumieniu Statut Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27;
    9) Ustawa – w rozumieniu ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
        oraz przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.          

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Cele i zadania Przedszkola, wynikają z przepisów prawa, w tym:

      1) z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
      2) z przepisów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
          warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
          niepełnosprawnych.

2. Zgodnie z celem wychowania przedszkolnego Przedszkole zapewnia wsparcie
    całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia
    się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz
    gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

    Celem realizacji takiego wsparcia jest osiągnięcie przez  dziecko optymalnie
    zrównoważonego rozwoju oraz dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie  oraz przepisach wydanych na jej
    podstawie, w szczególności:

      1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      2) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
          językowej i religijnej,

      3) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości
          rozwojowych, w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz
          przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

                                                                           § 4

 

1. Szczegółowe zadania Przedszkola zostały opisane w podstawie programowej wychowania
    przedszkolnego.

    Do zadań Przedszkola należy w szczególności:

      1) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich   
          ciekawości, aktywności, rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie czynności
          intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

      2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi  
          przepisami;

      3) budowanie systemu wartości, opartego na rozpoznawaniu dobra i zła;

      4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej   do racjonalnego radzenie
          sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

      5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

      6) tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
          o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

      7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
          w zabawach i grach sportowych;

      8) kreowanie, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm

          społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby
          oraz rozwijania zachowań  wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym
          etapie rozwoju.

                                                                         § 5

 

1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
    i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie dojrzałości       
    szkolnej.

2. Przedszkole realizuje zadania,  z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju
    dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki
    w szkole w następujący sposób:

      1) zgodnie z arkuszem organizacyjnym, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
          i administracyjno-obsługową;

      2) organizuje różnorodną aktywność edukacyjną  i prowadzi pracę pedagogiczną według
          programów zgodnych z podstawą programową.

3.  Praca opiekuńcza i wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie zestawu
     programów dopuszczonych do użytku przez Dyrektora Przedszkola po zasięgnięciu opinii
     Rady Pedagogicznej.

4.  Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego
     lub zmodyfikowania istniejącego.

5.  Na życzenie rodziców potwierdzone pisemną deklaracją, Przedszkole organizuje
     w najstarszych grupach wiekowych nauczanie religii.

     Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii mają w tym czasie zapewnioną opiekę
     nauczyciela grupy.

6.  Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych
     i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.

7.  Przedszkole rozwija zdolności i zainteresowania wychowanków poprzez prowadzenie
    zajęć dodatkowych w następujących formach:

        1)   rytmiki (wszystkie grupy ) - finansowane przez organ prowadzący
        2)   inne bezpłatne zajęcia organizowane przez nauczycieli.

8. Przedszkole może organizować dla swych dzieci różnorodne formy krajoznawstwa
    i turystyki mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
    i kultury naszego kraju, jak również upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i zasad  
    ochrony środowiska naturalnego z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

9. Przedszkole może rozszerzyć ofertę opiekuńczo-edukacyjną w zależności od potrzeb
    i możliwości.

10.Przedszkole pośredniczy w dobrowolnym rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw
     nieszczęśliwych wypadków po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

                                                                         § 6


1. Przedszkole realizuje cele i zadania we współpracy z:

1)      rodzicami dzieci;

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami systemu oświaty;

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

6)      Policją, innymi służbami i instytucjami.

2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalone są w:

1) rocznym planie pracy Przedszkola oraz
2) miesięcznych planach pracy opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej
    poszczególnych oddziałów przedszkolnych;

                                                                         § 7

1. W Przedszkolu udzielana jest wychowankom  pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
    która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
    i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
    w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego
    i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną na terenie Przedszkola organizuje Dyrektor.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Dyrektor Przedszkola na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
    specjalnego ustala formy, sposoby, okres oraz wymiar godzin  udzielania dziecku pomocy
    psychologiczno- pedagogicznej i powołuje zespół do opracowania indywidualnego
    programu edukacyjno-terapeutycznego.

5. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy  
    psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin jej realizowania Dyrektor
    Przedszkola niezwłocznie informuje  rodziców dziecka, w celu ich pisemnej akceptacji.

6. Nauczyciele poszczególnych grup po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji pedagogicznej
    rozpoznają możliwości psychofizyczne dzieci i wskazują sfery rozwojowe wymagające
    wspomagania indywidualnego rozwoju lub szczególnego oddziaływania, a następnie  
    obejmują wychowanków bieżącą pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

7. Szczegółową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają aktualne
    przepisy prawa oświatowego.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 8


1. Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców.

2. Organy Przedszkola działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji,
    określonych w ustawie Prawo Oświatowe i przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 9

1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest przez organ prowadzący w drodze konkursu.

2. Dyrektor przedszkola:

1)      kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;

2)      reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

3)      jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;

4)      prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

5)      kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;

6)      inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki  i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy
z placówkami badawczymi  i partnerami społecznymi;

7)      planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo – dydaktyczną                                  i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;

8)      organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;

9)      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

3. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola
    zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
    wykorzystanie.

4. Do zadań dyrektora należą w szczególności:

1)      opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy,

2)      prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola oraz wicedyrektora,

3)      jeżeli przerwa w działalności Przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli obiektu należącego do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tego  obiektu,

4)      ustalenie ramowego rozkładu dnia zgodnie z organizacją pracy placówki na dany rok szkolny,

5)      przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

6)      współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

7)      kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

8)      występowanie  do właściwych władz z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,

9)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej  kompetencji,

10)  podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola
w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

11)  zawiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka
o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

12)  prowadzenie książki ewidencji dzieci realizujących obowiązek rocznego   przygotowania przedszkolnego,

13)  zarządzanie majątkiem Przedszkola oraz dysponowanie środkami  określonymi  w planie finansowym,

14)  administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
wg obowiązującego regulaminu,

15)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 5. W wyjątkowych przypadkach dyrektor Przedszkola wnioskuje do Kuratorium Oświaty
    o zezwolenie na zmianę placówki dziecka.

6.Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
   i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
   i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych
   z posiadaną dokumentacją.

7.W wykonaniu swoich zadań dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą
   Rodziców,  a w szczególności:

1)      zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,

2)      w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola.                                    
                                                                   § 10

1. Rada Pedagogiczna:
        1) jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych   
           zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
        2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
           w Przedszkolu;

        3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola;

        4) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem
           i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie
           z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb;

        5) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
            pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo
            co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

        6) zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który
            jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
            i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady;

        7) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów
            w obecności co najmniej połowy jej członków;

        8) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;

        9) Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
            razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
            pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

      10) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
            zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady        
            Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których
            celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie
            form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie programów autorskich, innowacji
i  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,

3)      opracowanie i zatwierdzanie programu rozwoju placówki,

4)      organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego według planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)      przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji    jego zmian,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,

7)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy placówki.


4. Rada Pedagogiczna ma prawo wyrażać opinię we wszystkich sprawach dotyczących

   realizacji przez Przedszkole jej statutowych zadań, a w szczególności  w sprawach:

1)      organizacji pracy Przedszkola;

2)      tygodniowego rozkładu zajęć;

3)      planu finansowego Przedszkola;

4)      wniosków dyrektora do właściwych władz o przyznanie odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli;

5)      propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom  stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

6)      propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora;

7)      przedłużenia stanowiska Dyrektora Przedszkola;

8)      o pracy Dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy.

5. W przypadku:

       1)  dziecka stwarzającego realne zagrożenie dla bezpieczeństwa  pozostałych dzieci;
       2)  dziecka, u którego w wyniku procesu chorobowego następuje wyraźny regres  
            w rozwoju i dalszy pobyt w przedszkolu nie rokuje poprawy;  
       3)  podejrzenia zaniedbań i zagrożeń ze strony opiekunów dziecka

  Rada Pedagogiczna:

a)      Przeprowadza rozmowę z rodzicem informującą o problemie i sporządza pisemną notatkę.

b)      Zwraca się z prośbą o dokonanie pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka oraz przeprowadzenia terapii.

c)      Prosi rodzica o wsparcie w procesie rozwiązywania problemu.

d)     Przeprowadza kolejną rozmowę z rodzicem i proponuje objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia lub zmianę placówki.

e)      Informuje o problemie Sąd Rodzinny.

f)       Zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej i rozpoczyna procedurę skreślenia dziecka z listy, gdy rodzic nie zgodzi się na w/w rozwiązania.

6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska   
    Dyrektora lub wicedyrektora.

7. Rada Pedagogiczna wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
    w obecności, co najmniej połowy jej członków, przedstawicieli do Komisji Konkursowej
    w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola oraz innych
    komisji powoływanych z udziałem członków Rady Pedagogicznej.

8. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 
    Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,
    z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

9. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych
    na spotkaniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców, nauczycieli
    oraz innych pracowników Przedszkola.

10.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona
    niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący oraz organ
    sprawujący nadzór pedagogiczny.

                                                           § 11

1. Rada Rodziców:
      1) jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców  dzieci 
          uczęszczających do Przedszkola;

      2) w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych przez  
          zebranie rodziców dzieci danego oddziału;

      3) w wyborach, o których mowa w punkcie 2, jedno dziecko reprezentuje jeden
          rodzic, wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
          szkolnym;
      4) uchwala regulamin swojej działalności;

      5) może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek
          oświatowych oraz ustalać zasady i zakres współpracy.

2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów placówki, organu
    prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
    i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)      współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
i Przedszkole,

2)      opiniowanie planu pracy Przedszkola,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,

4)      w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,

5)      wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli przedszkola poprzez zaangażowanie wszystkich rodziców w różnego rodzaju aktywności organizowane w przedszkolu np.:

a)   przygotowywanie dzieci do uroczystości,

b)   pomoc nauczycielom w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci podczas
      wyjazdów poza teren placówki,

c)   zaangażowanie w przygotowanie oprawy imprez okolicznościowych.

 § 12

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu tworzenie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenie jakości pracy Przedszkola.

      2. Organy przedszkola współpracują ze sobą w taki sposób, aby:

         1) każdy z tych organów miał możliwość właściwego, swobodnego działania
             i podejmowania decyzji - w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie
             o systemie oświaty i uszczegółowionych w statucie przedszkola;

         2) zapewniona była bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami.

  3.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, 
     który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania
     decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

  4. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor Przedszkola,
      uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

  5. Sposób rozwiązywania sporów między organami Przedszkola:

1) organy przedszkola działają zgodnie z prawem;

2) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów;

3) sprawy sporne między organami rozstrzyga Dyrektor Przedszkola.

  6. Tryb rozwiązywania sporów między Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną:

1)      Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów
w toku: 

a) indywidualnych rozmów;

b) nadzwyczajnych zebrań Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek Dyrektora
    lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku;

c) nadzwyczajnych zebrań Rady Pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego lub
    organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
    wniosku.

2)      W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

a) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności   
    opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej,

b) do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 

       
                                                                     § 13

                                                  

 1. W Przedszkolu mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 1. Podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację, o której mowa w ust.1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady  Rodziców.


ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

                           
                                                                       § 14

 1. Na podstawie aktualnych przepisów prawa oświatowego Przedszkole organizuje opiekę, wychowanie i kształcenie dla dzieci niepełnosprawnych w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
                                                             
                                                               § 15


1.   Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci
      zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
     uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.  Metrykalny wiek dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może
     odbiegać od wieku pozostałych dzieci w grupie.

 3. Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor Przedszkola za zgodą ich
    rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
    możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

                                                                               
                                                                    
§ 16

1. W Przedszkolu działają 4  oddziały integracyjne.

2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w Przedszkolu wynosi nie więcej niż 20,
    w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

3. Za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale
    integracyjnym w Przedszkolu może być wyższa niż określona w ust. 2, jeżeli dziecko
    uczęszczające do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.

                                                                      § 17

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch  nauczycieli (nauczyciela 
    wiodącego oraz nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym
    wspomagającego rozwój dzieci niepełnosprawnych) zgodnie z zatwierdzonym przez organ
    prowadzący arkuszem organizacyjnym.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej
    wskazane jest w miarę możliwości powierzenie nauczycielowi opieki nad  oddziałem 
    przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3. Dopuszcza się za zgodą Dyrektora  udział wolontariuszy i stażystów w pracy 
    Przedszkola.
                                                                     § 18

 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 80.
 1.  Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów wraz z zapleczem sanitarnym,

2)      salę gimnastyczną,

3)      gabinety specjalistyczne (logopedyczno-pedagogiczny, Integracji Sensorycznej),

4)      wydzielony blok żywieniowy,

5)      ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem,

6)      pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

7)      szatnie dla dzieci i personelu.

                                                        § 19

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
     arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
     Dyrektor Przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez
     zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu przedszkole, w celu jego
     zatwierdzenia.

2.  Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole,
     po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

    1) liczbę oddziałów;
    2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
    3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka
        mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w Przedszkolu
        prowadzone;
    4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
    5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
    6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
        z  informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin
        zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
    7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
        stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
    8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
        prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
        rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych    
        zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez
        pedagoga,  psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

                                                        § 20

1.  Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
     Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony
     zdrowia i higieny, nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań
     i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców,
     z uwzględnieniem czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym 
     powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy
     rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

                                                        §  21

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań
    do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych,
    z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
    w Przedszkolu (co najmniej 1 osoba w sali) oraz na zewnątrz (min. 2 osoby),

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem
    fizycznym, jak i psychicznym,      
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 
                                                                        § 22
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.

3. Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora
    Przedszkola, w uzgodnieniu z Radą Rodziców.

4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku
    do piątku.

5. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 5 godzin
    przeznaczonych jest  na realizację podstawy programowej.

6. Godzina prowadzonych zajęć wychowania  i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.


7. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia:

1)      Bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w wieku do lat 5 w czasie  6 godzin dziennie.

2)      Bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w wieku 6 lat.

3)      Realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas, o którym mowa w punkcie 1.

4)      Odpłatnego wyżywienia dziecka.

5)      Bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6)      Bezpieczeństwa i opieki w czasie zajęć ze specjalistami.

8. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas
    przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
    (dla dzieci do lat 5) obejmujące:

       1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny
           i społeczny dziecka,                                                      
       2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,                                          
       3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz
           zaspakajające ich zainteresowania,                                                                                                
       4) zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz
           środowiskowych konkursach i uroczystościach,                                                                        
       5) opiekę w czasie odpoczynku dzieci,                                                                                              
       6) zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych,
           poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,                                               
      7) opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na
          powietrzu.
9. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych
   dzieci, z  tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości
   narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych
   wynosi:

    1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
    2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

10. Dopuszcza się zmianę w organizacji pracy Przedszkola w postaci łączenia grup dzieci
      różnych wiekowo oraz ograniczenia liczby oddziałów w przypadku:

     1)  absencji chorobowej nauczyciela;

     2)  szkoleń nauczycieli;

     3)  zmniejszonej frekwencji dzieci;

     4)  przerwy wakacyjnej;

     5)  przerwy świątecznej;

     6) ferii zimowych.    

                                                                § 23

  1.    Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci:
        1) koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice;
        2) opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu określa umowa w sprawie korzystania
            z usług Przedszkola prowadzonego przez miasto Kielce zawarta pomiędzy
            Integracyjnym Przedszkolem Samorządowym nr 27 a rodzicami dziecka na każdy
            nowy rok szkolny.

 1. Wysokość opłaty za  świadczenia udzielane przez Przedszkole ustala się zgodnie
  z uchwałą Rady Miasta.

 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
  Zmian w ciągu roku dokonuje Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 3. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzic uiszcza na konto przedszkola z góry do
  15- go każdego miesiąca zgodnie z umową  zawartą z Dyrektorem w pierwszym dniu    pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. Przedszkole świadczy usługi w ramach dyżuru wakacyjnego.

 5. Warunki korzystania z usług Przedszkola w okresie wakacyjnym określa aneks do umowy dla dzieci z IPS nr27 lub odrębna umowa dla dzieci z innych placówek.

                                                               § 24

     
1.  W Przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

    2.  Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor Przedszkola,
         po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

    3.  W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

    4. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji 
        pomiędzy nim a dyrektorem:

1)      współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną Przedszkola,

2)      współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych,

3)      sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników,

4)      wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością Przedszkola,
         a szczególnie zlecone przez dyrektora,

5)      w przypadku nieobecności dyrektora dysponuje środkami finansowymi  Przedszkola i  ponosi pełną
         odpowiedzialność za ich wykorzystanie,

6)      w przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz.

      5. Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w razie:

1)      złożenia przez nauczyciela rezygnacji z trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

2)      ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

3)      utraty zaufania dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ V

                                                              Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

                                                                      § 25

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do
   pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dodatkowo nauczyciele ze specjalnym
   przygotowaniem pedagogicznym wspomagający rozwój dzieci niepełnosprawnych.

2. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną
    zgodnie z zatwierdzonymi przez dyrektora  programami nauczania, odpowiada za jakość
    i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 

    1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
        Przedszkole, 

    2) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
        i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań
        wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
        w danym  oddziale  i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania  i rozwoju,
   3) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność
       za jej jakość,
   4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
       potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
   5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę
       zdrowotną i inną.

 4. Nauczyciele i specjaliści w Przedszkolu prowadzą  obserwację pedagogiczną mającą na
     celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej
     interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie
     przedszkolne obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka
     do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

5. Nauczyciele dbają o to, by w pracy wychowawczej dominowały sposoby oddziaływania
    na postępowanie dziecka sprawiające mu przyjemność, dające poczucie zadowolenia, a tym
    samym najlepiej mobilizujące do pożądanego wychowawczo postępowania dziecka.

                                                                      § 26

 1. W uzgodnieniu z organem prowadzącym w Przedszkolu w zależności od potrzeb   
  zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust.1, w szczególności:
   1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie
       z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia
       określone w programie;

       2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą
           z dziećmi niepełnosprawnymi;

       3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
           innych nauczycieli oraz zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
           w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

       4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz
           nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia,
           określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi
           niepełnosprawnymi;

       5) prowadzą zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu na indywidualne
           potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3.  Do zadań nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu
     należy w szczególności:
     1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
        możliwości psychofizycznych ;
     2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
     3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
        w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
        funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
    4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
        w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
    5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
        w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń
        w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu
        Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania
        dziecka oraz planowania dalszych działań.

4. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela znajduje się w aktach osobowych pracownika.

5. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
    z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
    w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr88 poz.553
    z późniejszymi zmianami).
                                                                     § 27

1.  Z Przedszkolem regularnie współpracuje psycholog, pedagog i logopeda z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, który otacza opieką wszystkie uczęszczające do niego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci pięcio- i sześcioletnich.

2. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:
1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu;

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania
     problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
     i pełne uczestnictwo dzieci w życiu przedszkola;

3)  udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
     odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
     zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku
     przedszkolnym;

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
    w sytuacjach kryzysowych;

6)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
     indywidualnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień dzieci;

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
    specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
    możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
    predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
    edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier
    i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo
    w życiu przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9)  prowadzenie systematycznych konsultacji z rodzicami i nauczycielami według   
     harmonogramu ustalonego na początku każdego roku szkolnego.

3.  Do zadań logopedy należy w szczególności:
                   1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
                       w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

                   2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla
                       rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci
                       i eliminowania jej zaburzeń;

                   3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
                       zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

                   4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
                       specjalistów w:

                       a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
                           możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
                           predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń

                          edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier
                          i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu
                          przedszkola,

                       b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

   5)  prowadzenie systematycznych konsultacji z rodzicami i nauczycielami według
        harmonogramu ustalonego na początku każdego roku szkolnego.

                                                                       § 28

   1. W Przedszkolu za zgodą organu prowadzącego zatrudniona  jest wykwalifikowana
       pielęgniarka, której obowiązkiem jest:
       1) opieka nad dziećmi chorymi przewlekle, np. z cukrzycą, epilepsją itp.;
       2) doraźna interwencja w przypadkach zranień, krwotoków, zasłabnięć itp. dzieci
           i pracowników Przedszkola;
       3) wspieranie nauczycieli w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych Przedszkola.

                                                                      § 29
                                   

     1. W Przedszkolu zatrudnieni są również pracownicy niepedagogiczni:
             1) pracownicy administracji;
             2) pracownicy obsługi.

     2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
         sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego
         otoczenia w ładzie i czystości, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

     3. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola    

         bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń.

         W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć
         istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia
         zagrożenia zgłosić dyrektorowi  placówki, który podejmie stosowne decyzje.

     4. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki,
         wychowania i zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

     5. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.

     6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
         


ROZDZIAŁ VI

                                                                                       Dzieci przedszkola

                                                                           § 30

 
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci trzyletnie, które od początku roku szkolnego                          
     w roku kalendarzowym kończą trzy lata do końca roku szkolnego w roku  

     kalendarzowym w którym kończą siedem lat.

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do 

     przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat,
    które otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do końca  

    roku szkolnego, kiedy dziecko kończy 9 lat.


4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 

    szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii

    poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

5. Do Przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne, które posiadają

    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  przez poradnię  

    psychologiczno – pedagogiczną, na podstawie pozytywnej decyzji komisji

    rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Przedszkola.

 

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
    Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
    w którym dziecko kończy 6 lat.

7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok
    szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

                                                                              § 31
 
 1.   Przedszkole gwarantuje dzieciom respektowanie praw wynikających z Konwencji
       o Prawach Dziecka, a jednocześnie uczy je odpowiedzialności poprzez wyznaczanie
       im określonego zakresu obowiązków.

  
 2.  W ramach przestrzegania niezbywalnych praw dziecka Przedszkole zapewnia:

1)      właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3)      poszanowanie godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;

4)      zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

5)      poszanowanie indywidualnego tempa rozwoju;

6)      szacunek dla wszystkich jego potrzeb;

7)      poszanowanie własności;

8)      zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;

9)      prawo do badania i eksperymentowania;

10)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania.

                                                                   
   3.  Podczas stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu praw wynikających z Konwencji
        o Prawach Dziecka przez pracowników Przedszkola należy:
        1) powiadomić Dyrektora Przedszkola o zaistniałej sytuacji;
        2) ustalić procedurę postępowania wspólnie z daną osobą, jeżeli problem dotyczy
            nauczyciela, należy rozwiązać go na radzie pedagogicznej i sporządzić notatkę
            służbową;
        3) w przypadku niemożności rozwiązania problemu należy powiadomić organ
            prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
        4) w razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania
            praw dziecka ze strony rodziców Dyrektor Przedszkola na wniosek Rady
            Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny.


Do obowiązków dzieci uczęszczających do Przedszkola należy:

            1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,

            2) szanowanie odrębności każdego kolegi,

            3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

            4) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

            5) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

            6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

            7) kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,

            8) przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur,

            9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów                          
                i wycieczek,

           10) pomaganie słabszym kolegom,

           11) poszanowanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość                                 
                i piękno.

                                                                        § 32
 
      1Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć 

           decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola

           (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)

           w  następujących przypadkach:

1)      zalegania z odpłatnością za Przedszkole (w tym za wyżywienie) co najmniej dwa miesiące;

2)      nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc;

3)      stałych, agresywnych zachowań dziecka, zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np.: podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji);

4)      powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w Przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania się w instytucji publicznej;

5)      braku współpracy z rodzicami w zakresie objęcia dziecka, o którym mowa
w pkt. 3) ust.1  pomocą psychologiczno-pedagogicznej w postaci zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

6)      nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego Statutu;

7)      ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców;

8)      istnienia przeciwskazań zdrowotnych i braku możliwości zapewnienia przez Przedszkole warunków do zastosowania zaleceń lekarskich.

 

       2.   W przypadku rozpoczęcia procedury skreślenia dziecka  z listy wychowanków
              w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 4 Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące
              działania:

1)      zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy
z Przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka;

2)      zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości Przedszkola pomoc;

3)      zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny
o  zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia  dziecka z listy   wychowanków;

4)      zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

       3. Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora.

       O wspomnianej decyzji Dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.


                                                                       § 33
 
    1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego  

         oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego 

         rozwoju.

    2.Rodzice mają prawo do :

1)      zapoznania się z realizowanymi w Przedszkolu planami, procedurami
i programami pracy wychowawczo-dydaktycznej, 

2)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków
z obserwacji  pracy Przedszkola,

5)      zmiany godziny pobytu dziecka w Przedszkolu.


  3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy w szczególności:

1)      przestrzeganie niniejszego Statutu,

2)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3)      respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych
w ramach ich kompetencji,

4)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6)      w przypadku długotrwałego leczenia lub przewlekłych katarów dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o całkowitym wyleczeniu dziecka i braku przeciwskazań do uczęszczania do Przedszkola,

7)      informowanie nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach dziecka lub sytuacjach mających wpływ na funkcjonowanie dziecka,

8)      niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

9)      współpraca z nauczycielami i specjalistami w realizacji zaleceń zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

 4.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi  rocznego przygotowania   
      przedszkolnego w szczególności są obowiązani:
           1) dopełnić czynności związanych z regularnym uczęszczaniem dziecka do
               Przedszkola (na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne)
           2) informować o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu.

               zapewnić dziecku 6 letniemu obowiązkowe roczne przygotowanie
               przedszkolne  oraz poinformować w terminie do 30 września każdego roku,
             dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
             o realizacji tego obowiązku.

5. Rodzice dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
    akceptując indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zobowiązują się do:
         1) przekazywania wychowawcy grupy istotnych informacji o stanie zdrowia
             dziecka lub przebiegu leczenia, mających wpływ na ogólny poziom jego
             funkcjonowania;
          2) systematycznego i terminowego przyprowadzania dziecka na zajęcia
              rewalidacyjne przyznane dziecku w Przedszkolu w ramach pomocy
              psychologiczno-pedagogicznej;
          3) przestrzegania wskazówek i instrukcji nauczycieli i specjalistów pracujących
              z dzieckiem w Przedszkolu, celem wzmocnienia efektów prowadzonych
              działań i ujednolicenia oddziaływań Przedszkola i środowiska rodzinnego.

                                                                       § 34

1. Rodzice lub upoważnione przez nich osoby przyprowadzają dziecko do Przedszkola 
   do godziny 8.00.


2. W wyjątkowych przypadkach rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego
    powiadomienia Przedszkola o późniejszej godzinie przybycia dziecka.

    
3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest do wprowadzenia
    dziecka do szatni i oddania dziecka pod opiekę nauczycielowi grupy.


4. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez   

    rodziców bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez   rodziców.

    Dopuszczalne jest udzielenie przez rodzica pełnomocnictwa do odbioru dziecka
    z Przedszkola jego małoletniemu rodzeństwu w wieku od 13-18 lat.

5. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby

    wskazanej przez rodziców.

6. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu     
     tożsamości.

7. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela przez
    rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę.

8. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
    z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

9. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez  
    rodziców lub upoważnioną przez nich osobę w przedszkolu lub przed budynkiem
    Przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka.

10.Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa od godz. 14.00 do godz. 16.30, po tym czasie 
     Przedszkole już nie pracuje.

11. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym,
      bez  względu na to czy jest to rodzic czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

                                                                        § 35

1. Rodzic / osoba upoważniona przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązany jest do 

    zalogowania dziecka niezwłocznie po wejściu do budynku przedszkola za pomocą karty 

    dostępowej i czytnika umieszczonego na terminalu.

2. Niedopuszczalne jest późniejsze logowanie dziecka w przypadku, gdy znajduje się
    już ono na terenie grupy.

3. Rodzic/ osoba upoważniona odbierając dziecko z przedszkola zobowiązany jest do

    wylogowania dziecka przy wychodzeniu z budynku przedszkola za pomocą karty 

    dostępowej i czytnika umieszczonego na terminalu.

4. Podpisując umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola  rodzic otrzymuje dwie
    darmowe, zwrotne karty dostępowe, które są własnością Przedszkola.

                                                                        § 36

1. Przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z rodzicami służącą wymianie
   doświadczeń, spostrzeżeń i informacji dotyczących zdrowych i niepełnosprawnych
   wychowanków.

2. Współpraca z rodzicami odbywa się według ustalonych zasad:

1)      Współdziałanie nauczycieli i rodziców ma prowadzić do stworzenia możliwie  najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka.

2)      Współpraca jest prowadzona na zasadzie wzajemnego szacunku i rozumienia racji obu stron.

3)      Miejscem kontaktu  rodziców z nauczycielami grup, nauczycielami specjalistami jest Przedszkole.

4)      Rodzice bez zezwolenia dyrektora nie mogą przybywać w salach zajęć.

5)      W sytuacjach wyjątkowych rodzice mają możliwość dodatkowego indywidualnego kontaktu z nauczycielami, po uprzednim  uzgodnieniu terminu takiego spotkania.

6)      W żadnym wypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć z dziećmi.


3. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

1)      zebrania grupowe,

2)      konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, specjalistami, psychologiem i pedagogiem z MZPPP,

3)      kąciki dla rodziców,

4)      zajęcia otwarte,

5)      systematycznie aktualizowana strona internetowa.

4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy  opiekuńczo-
    wychowawczo-dydaktyczne organizowane są w Przedszkolu w zależności od potrzeb co
    najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego.

5. Konsultacje indywidualne i zajęcia otwarte odbywają się w Przedszkolu według ustalonego
    na początku roku i podanego do publicznej informacji harmonogramu.

6. Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać  

    na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od Dyrektora.

                                              

                                                                                     ROZDZIAŁ VII

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

                                                                      § 37

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności    drogą elektroniczną oraz  przez Komisję Rekrutacyjną ( dla dzieci z orzeczeniami
  o potrzebie kształcenia specjalnego).

       2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli, 
           uchwalany co roku przez organ prowadzący.

      3.  Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa Procedura rekrutacji
          dzieci do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach oraz Procedura 
          rekrutacji dzieci niepełnosprawnych.

 

                                                                                   ROZDZIAŁ VIII

                                                                           Postanowienia końcowe

                                                                       § 38

 

 1. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej oraz zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.

 2. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe przebiegają w podniosłym nastroju, kształtują poszanowanie dla symboli narodowych.

 3. Godło państwowe umieszcza się we wszystkich salach grupowych oraz w holu Przedszkola i zapoznaje się dzieci z właściwymi formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcie nakrycia głowy, zachowanie powagi).

 4. Flagę w okresie świąt państwowych umieszcza się w widocznym miejscu Przedszkola.

                                                                      § 39

      1. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.

      2. W Przedszkolu dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
          efektywny, terminowy i oszczędny stosuje się kontrolę zarządczą zgodnie
          z obowiązującymi przepisami.
                                                                     § 40

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:  dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

          1) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola;

          2) zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz BIP.

 

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą
   być  sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

 3. Dyrektor Przedszkola każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst Statutu i podaje go do publicznej informacji.

                                                           § 41

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


                                                           § 42

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz prawa oświatowego i przepisów je wprowadzających.

 2. Traci moc Statut Przedszkola z dnia 30.08.2017r.

 3. Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej Integracyjnego
  Przedszkola Samorządowego nr 27 w dniu 21.11.2017r.

      4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. w dniu 21.11.2017r.

  Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia  21.11.2017r.