Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA                                                                                             

 

 RANO   6.30 – 8.30
- schodzenie się dzieci do przedszkola
 
- wspólna zabawa z udziałem nauczyciela, zabawy dowolne realizujące pomysły dzieci
- bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne  oraz praca       z dzieckiem zdolnym
  
- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
         

 ŚNIADANIE   8.30 – 9.00
- przygotowanie do śniadania
 
- wyrabianie nawyków  higieniczno– kulturalnych związanych ze spożywaniem   śniadania     

 ZAJĘCIA PROGRAMOWE  9.00 – 10.00
- realizacja zadań wychowawczo- edukacyjnych zgodnie z wybranym programem w różnych sferach aktywności  dziecka, dostosowanych  do możliwości dziecka (działania zespołowe,  z całą grupą, praca indywidualna)

ZABAWY W SALI,  OGRODZIE, SALI GIMNASTYCZNEJ  10.00 – 11.30
-
nauka ubierania się, zakładania obuwia, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików,  itp.
- sw
obodne zabawy na placu zabaw, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze                                       

 PRZED OBIADEM 11.30-12.00 
- czytanie
połączone z rozmową na temat czytanego tekstu  11.30-11.50
 
- przygotowania do obiadu, pełnienie dyżurów, doskonalenie czynności higienicznych   i samoobsługowych

   OBIAD   12.00-12.30 
- usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia
- profilaktyka jamy ustnej                                                                                                                           

CZAS POOBIEDNI  12.30 – 14.00
  - relaksacja /
- zabawy aktywizujące dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym – rozbudzanie ekspresji   i kreatywności dzieci
  - bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, zajęcia rewalidacyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PODWIECZOREK   14.00 – 14.20
- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych  związanych ze spożywaniem podwieczorku   

 WSPÓLNE  I  INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z  DZIEĆMI   14.20 – 16.30
-dowolne lub zorganizowane  zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali
- pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności w czasie zabaw
 - bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne
- tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających indywidualizacji pracy  z dziećmi (twórczość  plastyczna, muzyczna, ruchowa, teatralna )
- obserwacja dzieci

16.30 ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

W czasie trwania zajęć przedszkolnych jest realizowana Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00-14.00  w oparciu o program: „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej. MAC Edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska  oraz zajęcia dodatkowe: rytmika (wtorek), religia (środa, czwartek).

 

 

Organizacja  pracy przedszkola

6.30  - otwarcie przedszkola

6.30 - 8.00 -  schodzenie się dzieci do przedszkola

8.20 zamknięcie przedszkola zgodnie z opinią rady pedagogicznej oraz zasadami bhp

8.00- 14.00 - zajęcia przedszkolne realizowane w oparciu o program
„Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej. MAC Edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska  

14.00-16.30 - rozchodzenie się dzieci

16.30 - zamknięcie przedszkola

 
Godziny posiłków

8.30 - śniadanie

12.00 - obiad

14.00 - podwieczorek

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA                                                                                                            Godziny pracy przedszkola: 6.30 – 16.30                                                                                           Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00

 RANO   6.30 – 8.00   (A, D)                                                                                                                                                  - schodzenie się dzieci                                                                                                                                                  - wspólna zabawa z udziałem nauczyciela, zabawy dowolne realizujące pomysły dzieci                                                             - praca nauczycieli o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym   

                                                                                                                                                                                     PRZED ŚNIADANIEM   8.00 – 8.30                                                                                                                                        - zabawy dowolne realizujące pomysły dzieci  8.00 – 8.20 ( A)                                                                                                                               - ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne  (B)                                                                                           ŚNIADANIE   8.30 – 9.00   (D)                                                                                                                                                 - przygotowanie do śniadania                                                                                                                                      - wyrabianie nawyków  higieniczno– kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania                                     ZAJĘCIA PROGRAMOWE  9.00 – 9.30  ( C)                                                                                                            - realizacja zadań wychowawczo- edukacyjnych zgodnie z podstawą programową  i wybranymi programami w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna)                                                                                                                                                                            ZABAWY W SALI,  OGRODZIE, SALI GIMNASTYCZNEJ  9.30 – 11.30                                                                                     - gry i zabawy organizowane oraz  inspirowane przez dzieci  9.30 – 10.10 ( A)                                                                                                           - nauka ubierania się, zakładania obuwia, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków itp.                                                      10.10-  10.20 (D)                                                                                                                                                                                         - swobodne zabawy na placu zabaw, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze                                             10.20-11.30(B)                                                                                                                                                                         PRZED OBIADEM 11.30-12.00                                                                                                                                                  - wspólne czytanie   11.30-11.50   (C)                                                                                                                                                                 - przygotowania do obiadu, pełnienie dyżurów, doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych (D)                        OBIAD   12.00-12.25                                                                                                                                                 - usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia (D)                                                                                                     CZAS POOBIEDNI  12.25 – 14.00                                                                                                                           - dzieci młodsze – relaksacja, zajęcia rewalidacyjne  (D)                                                                                                                                                                 - dzieci starsze: realizacja zadań wychowawczo- edukacyjnych (dzieci starsze – 4,5-6 latki) 12.30 – 13.00 (C)                                    - ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb - ćwiczenia utrwalające,                                                                    rozwijające uzdolnienie i zainteresowania 13.00-13.20  (D)                                                                                                                 - zabawy aktywizujące dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym – rozbudzanie ekspresji i kreatywności    dzieci 13.20-14.00 (A) 

                                                                                                                                                                    PODWIECZOREK   14.00 – 14.20 (D)                                                                                                                        - wyrabianie nawyków higieniczno. – kulturalnych  związanych ze spożywaniem podwieczorku                                 WSPÓLNE  I  INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z  DZIEĆMI   14.20 – 16.30 (A, D)                                           - zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali                                                                                                                  - pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności w czasie zabaw                                                                        - tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech,  aktywność  własna dzieci                                                                                                                                                    - rozchodzenie się dzieci

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program: „ Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej. MAC Edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabinska 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się:                                                                                                                                                                   - co najmniej 1/5 czasu przeznaczyć na zabawę (A)                                                                                                                 - co najmniej 1/5 czasu  spędzają w ogrodzie przedszkolnym itp. (B)                                                                                      -  co najmniej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne  (C)                                                                                                 -  pozostały czas przeznacza się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno –                            pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne  (D) -