Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

2018-04-13 20:45:22

Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni

Dnia 13 kwietnia 2018r. nasze przedszkolaki uczestniczyły
w edukacyjnym przedstawieniu Fundacji PGE
pt: "Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni".

Bohaterzy przedstawienia - Pstryk i Bzik -w radosny sposób przekazali dzieciom
mnośtwo informacji dotyczących energii elektrycznej. Dzieci poznały różnorodne sposoby wytwarzania energii:
- w procesie wykorzystywania wiatru, wody lub słońca.
Nauczyły się numeru alarmowego do pogotowia energetycznego - 991
i przekonały się o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z prądu elektrycznego.

Po dzisiejszym spotkaniu nasze przedszkolaki
na pewno korzystać będą z prądu wyłącznie pod opieką osób dorosłych
i postarają się nie marnować energii elektrycznej.

Dziękujemy Przedstawicielom Fundacji PGE za pełne treści,
niezwykle interesujące i radosne przedstawienie.


mgr Agnieszka Hajduk

więcej...

2018-04-12 21:09:47

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

„ Teraz dzieci mają głos”

Dnia 11.04.2018 r. dzieci z grupy III i IV udały się wraz z wychowawcami grup do Biura Wystaw Artystycznych na 6 Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji. To dzieci zasiadły w jury i miały za zadanie po obejrzeniu 8 filmów, wybrać 3 które im się najbardziej podobały. Repertuar składał się z krótkich filmów animacyjnych dla dzieci poruszających tematykę edukacji ekologicznej, przyjaźni, uczciwość, szacunku do ludzi i zwierząt. Filmy animowane potrafią nauczyć wiele dobrego. W tych pozornie prostych, zabawnych i kolorowych historiach tkwi bowiem niezwykła mądrość.

                                                                                                                       Małgorzata Stańczyk

więcej...

2018-04-12 15:41:29

Grupa III

Głośne czytanie w grupie III


10.04.2018r. w grupie III gościła p. Monika W.- mama Szymona.

 

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" wspólnie z synem przeczytała wiele humorystycznych wierszy ze zbioru D. Zawadzkiej pt." Rymowane opowieści niezwykle śmiesznej treści" oraz W. Chotomskiej pt."Bobry mówią dzień bobry". Dziękujemy za czas poświęcony naszym wychowankom.

więcej...

2018-04-12 15:10:01

Grupa IV

 

Zaczytane starszaki !

 


Już wkrótce dzieci z IV grupy pożegnają swoich młodszych kolegów, panie , zabawki, przedszkole. Miło było przez okres 4 lat wspólnie bawić się, uczyć, poznawać nowe koleżanki i kolegów. Ostatni etap edukacji przedszkolnej to przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dzieci bardzo dobrze opanowały wymagania określone w podstawie programowej , chętnie podejmują naukę pisania, czytania, liczenia. Codzienne przebywanie ze sobą daje szansę na radość, uśmiech, pracę i zabawę.

 

                                                                                                   Małgosia Stańczyk, Karina Iwańska

więcej...

2018-04-10 20:16:42

Ćwiczenia z chustą animacyjną w grupie II

W ramach zajęć gimnastycznych
rozwijających ogólną sprawność motoryki dużej
10.04.2018r. dzieci z grupy II wykonywały ćwiczenia
z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz tiulowych apaszek.
W wesołej atmosferze dzieci rozgrzewały się przy muzyce klasycznej,
wykonywały szereg  ćwiczeń rozmachowych,
zamieniały się miejscami i rozpoznawały ukrytych pod chustą kolegów.

To były zajęcia pełne uśmiechu i spontanicznej radości.

Jolanta Łakomiec
Agnieszka Hajduk

więcej...

2018-04-07 20:29:52

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

6 kwietnia w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA
w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Paniami Pielęgniarkami.

więcej...

2018-04-05 16:55:21

Wiosna na sportowo

 

 

 

 

  Wreszcie mamy wiosnę i słońce. W radosnej sportowej atmosferze dzieci z grupy IV, a wśród nich zawodnicy Klubu „Iskierki” udały się na pobliskie boisko aby rozegrać mecz w piłkę nożną. Dzieci podczas ćwiczeń  gimnastycznych, treningów i zabaw ruchowych uczyły się elementów techniki: poruszania się w obronie i ataku, strzały, podania oraz wzbogacały wiadomości dotyczące przepisów gry. Dziś mieli okazję do zaprezentowania zdobytych umiejętności  podczas towarzyskiego meczu ze starszymi uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Wśród naszych zawodników znalazła się jedyna dziewczynka Agnieszka, która dzielnie stała na bramce. Mecz zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. Po powrocie do przedszkola zawodnicy nawodnili swoje organizmy zdrową wodą mineralną.

                                                                                               Małgorzata Stańczyk, Jolanta Łakomiec

więcej...

2018-03-30 17:44:05

Rekrutacja 2018/2019

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 12.00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 12:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie

(logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.04.2018r. do 27.04.2018r., adres strony na której będzie można logować dziecko kielce.formico.pl ) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 12:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowo przyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy  polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują: 

  • ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017   z dnia 7 grudnia 2017r..

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

               Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

                Od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

              Od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

               od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

              od 300 % - od 2022,00 zł

1

  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
  • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych: 

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

 

więcej...

2018-03-27 17:42:45

Grupa II

W poszukiwaniu wiosny.

 


26 marca 2018r. dzieci z grupy II wybrały się na spacer wokół przedszkola w poszukiwaniu wiosny. Okazało się, iż wiosna jest już na pewno, a świadczą o tym napotkane przebiśniegi, krokusy, pączki na drzewach, topniejący śnieg i przebłyski ciepłego słonka. Radość była ogromna z odnalezionych zwiastunów wiosny.

więcej...

2018-03-22 19:02:58

Szalone bajeczki z dziadunia teczki

22 marca dzieci z grupy II, III i IV obejrzały przedstawienie pt. "Szalone bajeczki z dziadunia teczki" wystawione w Sali Kongresowej Exbud.

więcej...

2018-03-21 22:03:16

Obudź w sobie wiosnę

 

 

 

 

"21.03 dzieci z gr. IV wyruszyły  z Marzanną na ul. Sienkiewicza, na mostek nad rz. Silnicą. Uczestniczyły w akcji "Obudź w sobie wiosnę!" organizowanej przez "Radio Kielce." Okrzykami żegnały zimę i przywoływały wiosnę. Następnie nasza przedszkolna Marzanna została przekazana jako praca konkursowa do Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach."

więcej...

2018-03-15 18:51:10

Grupa IV

"W marcu dzieci z gr. IV zaczęły mycie zębów po głównym posiłku. W łazience zawisła półka z przegródkami na kubeczki ze szczotką i pastą. Każdy przedszkolak ma swój podpisany, kolorowy kubek. Codzienna czynność mycia zębów wpływa na wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.

wychowawczynie gr. IV"

 

więcej...

2018-03-13 21:33:26

Prehistoryczne gady zagościły w grupie II

Dinozaurów bez liku...

W ramach realizacji tematyki tygodnia "Prehistoryczne zwierzęta"
dzieci z grupy II przyniosły do przedszkola swoje prywatne kolekcje dinozaurów.
Były wśród nich figurki tyranozaurów, brachozaurów, stegnozaurów i ogromny diplodok.
Mali wlaściciele prehistorycznych kolekcji chętnie pozwolili innym dzieciom obejrzeć
i pobawić się wspaniałymi okazami dinozaurów.

Dzieci były zachwycone i ciągle jest im malo informacji o prehistorycznych gadach.
Dlatego w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych w dwóch etapach wykonały pracę
plastyczną: najpierw farbami pomalowały tło, a po wyschnięciu przykleiły na nim sylwetę wybranego dinozaura.

Prace wyglądają naprawdę imponująco, a wszystkie dzieci zasłużyły
na ogromną pochwałę za zaangażowanie w ich wykonanie.

 

Jolanta Łakomiec
Agnieszka Hajduk

więcej...

2018-03-13 21:16:22

Czyste powietrze wokół nas

Dnia 12 marca 2018r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie
w ramach prowadzonej akcji "Czyste powietrze wokół nas".
Gościem specjalnym był pan Łukasz Fronk z PSSE w Kielcach.  

Dzieci dowiedziały się, że wdychany dym nie tylko ma nieprzyjemny zapach, ale także jego działanie jest szkodliwe dla organizmu czlowieka - może być przyczyną chorób i złego samopoczucia. Negatywne skutki palenia papierosów są odczuwalne nie tylko dla palacza, ale i osób w jego otoczeniu. Przedszkolaki pożegnały gościa piosenką o Dinku- zielonym stworku, który nie lubi dymu.

więcej...

2018-03-11 20:29:09

Portrety króla zwierząt w grupie I

Dzieci z grupy I poznawały świąt zwierząt - były piosenki, pląsy, zagadki i praca plastyczna.
Przy pomocy elementów wycietych z gazety i papieru, kleju oraz kawałków sznurka
powstały portretu "króla zwierząt ", czyli oczywiście lwa. 

więcej...

2018-03-11 16:58:08

Grupa IV

"Dzień Kobiet w gr. IV

Dzień 8 marca należał do dziewczynek. Chłopcy złożyli swoim koleżankom najserdeczniejsze życzenia, zaśpiewali "Sto lat" i obdarowali drobnymi upominkami. Młodzi panowie oczywiście nie zapomnieli o paniach.

 

Za pamięć dziękują dziewczynki i panie z gr. IV"

więcej...

2018-03-09 21:19:05

Teatr w przedszkolu

Dnia 9 marca 2018r. dzieci obejrzały przedstawienie

w wykonaniu Teatru Skrzat pt. "Czarująca żaba"

więcej...

2018-03-09 21:01:06

Grupa II i III

 

 

 

 

9 marca 2018r. odbyły się zajęcia koleżeńskie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, w której brały udział dzieci z grupy II i III. Przedszkolaki w ramach bloku tematycznego POZNAJEMY ZWIERZĘTA obejrzały krótki film pt. Lulek w zoo, następnie odgadywały zagadki dotyczące zwierząt egzotycznych i układały puzzle. Wszyscy chętnie brali udział w zajęciach.

więcej...

2018-03-09 20:50:25

Grupa III

Dnia 07.03.2018 roku w grupie III gościła mama Wojtusia, która w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" przeczytała naszym wychowankom bajkę pt. " O rybaku i złotej rybce" oraz przygodę Kubusia Puchatka i jego przyjaciół pt. "Kubuś i  miodowe drzewo". Bardzo dziękujemy za czas poświęcony dzieciom i zapraszamy ponownie.

 

                                                                              Dzieci i nauczyciele.

więcej...

2018-03-08 20:20:30

Dzień Kobiet w gupie II

8 marca to okazja, by złożyć życzenia małym i dużym Kobietom.
Z tej okazji Chłopcy z grupy II podarowali swoim Koleżankom śliczne upominki,
a Paniom słodycze i całuski:)
Rodzice naszych przedszkolaków nie zapomnieli również o chlopcach,
którzy również otrzymali drobne upominki i razem cieszyli się tym wyjątkowym dniem.

Dziękujemy.

więcej...