Organizacja pracy przedszkola


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny pracy przedszkola: 6.30 - 16.30

Godziny bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 8.00 - 14.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA                                                                                             

 RANO   6.30 – 8.30
- schodzenie się dzieci do przedszkola                                                                                           - wspólna zabawa z udziałem nauczyciela, zabawy dowolne realizujące pomysły dzieci
- bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne  oraz praca  z dzieckiem zdolnym
- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne       

 ŚNIADANIE   8.30 – 9.00
- przygotowanie do śniadania
- wyrabianie nawyków  higieniczno– kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania   

 ZAJĘCIA PROGRAMOWE  9.00 – 10.00
- realizacja zadań wychowawczo- edukacyjnych zgodnie z wybranym programem w różnych sferach aktywności  dziecka, dostosowanych  do możliwości dziecka (działania zespołowe,  z całą grupą, praca indywidualna)

ZABAWY W SALI,  OGRODZIE, SALI GIMNASTYCZNEJ  10.00 – 11.30
- nauka ubierania się, zakładania obuwia, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików,  itp.
- swobodne zabawy na placu zabaw, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze                                                                             

 PRZED OBIADEM 11.30-12.00                                                                                                                                                 - czytanie połączone z rozmową na temat czytanego tekstu  11.30-11.50                        
- przygotowania do obiadu, pełnienie dyżurów, doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych

 OBIAD   12.00-12.30                                                                                                                                                 - usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia
- profilaktyka jamy ustnej                                                                                                                          

CZAS POOBIEDNI  12.30 – 14.00
-relaksacja/
- zabawy aktywizujące dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym – rozbudzanie ekspresji
  i kreatywności dzieci
-bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
  zajęcia rewalidacyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PODWIECZOREK   14.00 – 14.20
- wyrabianie nawyków higieniczno. – kulturalnych  związanych ze spożywaniem podwieczorku   

 WSPÓLNE  I  INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z  DZIEĆMI   14.20 – 16.30                                           -dowolne lub zorganizowane  zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali 
- pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności w czasie zabaw
- bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne
- tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających indywidualizacji pracy
  z dziećmi (twórczość  plastyczna, muzyczna, ruchowa, teatralna)                          
- obserwacja dzieci

16.30 ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

W czasie trwania zajęć przedszkolnych jest realizowana Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00-14.00  w oparciu o program: „ Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej. MAC Edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska  oraz zajęcia dodatkowe: rytmika (środa), religia (wtorek, środa).

 


 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU PROGRAMÓW

1. Program wychowania przedszkolnego

- „Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
Nasze przedszkole” - aut. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska –
MAC edukacja;


2. Programy autorskie:

- Program z zakresu edukacji zdrowotnej „Żyjmy zdrowo” - aut. Mariola Golc,
Bogusława Mielczarz;
- Program z zakresu edukacji komunikacyjnej ”Z ruchem drogowym za pan brat” - 
aut. Barbara Gorajska, Małgorzata Stańczyk;
- Program „Zajęcia stymulująco-korekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym –
profilaktyka dysleksji”- aut. Renata Kurtek;
 - Program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi” - aut. Agnieszka Hajduk, Karina Iwańska, Elżbieta
Stępniewska i Małgorzata Zapała.
- Program z zakresu edukacji społecznej "Nasze podróże dookoła świata" -
aut. Małgorzata Zapała
- Program z zakresu edukacji zdrowotnej "Chcesz zdrowym być - w przedszkolu ćwicz" -
aut. Jolanta Łakomiec, Małgorzata Stańczyk