Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja funkcjonowania i rozwoju

Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 27

w Kielcach

 

Misja

Dbamy o spontaniczny uśmiech dziecka.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

 

Wizja

„Dziecko chce być dobre,

                                                                              jeśli nie umie – naucz.

    Jeśli nie wie – wytłumacz.

 Jeśli nie może – pomóż.”

 

Wychowanie przy ścisłej współpracy z rodzicami bezpiecznego, szczęśliwego i empatycznego dziecka.

 

 

Podstawa prawna::

1)      Art. 41 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. ),

2)      Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270 ze zm. ),

3)      Statut IPS 27

 

 1. I.                   Cele przedszkola.

 

 1. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości intelektualnych.
 2. Wprowadzanie dzieci w świat wartości moralnych.
 3. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa   wśród dzieci – realizacja działań w zakresie wyrabiania u dziecka pozytywnego nastawienia do nauki czytania.
 5. Edukacja matematyczna, ruchowa i zdrowotna. Kształtowanie umiejętności liczenia, rozwoju ruchowego i dbałości o zdrowie.
 6. Włączanie rodziców i środowiska lokalnego w procesy wychowania
  i wspierania nauczycieli w działaniach statutowych.
 7. Dążenie do wspólnego celu jakim jest dla nas dobro dziecka.

 

 1. II.                Model absolwenta.

 

      Absolwent naszego przedszkola:

- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

- potrafi współdziałać w zespole,

- akceptuje odrębność innych,

- jest zainteresowany nauką i literaturą,

- jest samodzielny,

- dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami,

- jest aktywny w podejmowaniu działań,

- lubi działania twórcze,

- jest wrażliwy estetycznie,

- akceptuje zdrowy styl życia,                                                                                                                                    

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

- czuje się Polakiem i Europejczykiem,

- jest przygotowany do podjęcia nauki języka angielskiego w szkole.

 1. III.              Charakterystyka przedszkola.

 

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach powstało w roku 1975, a od roku 1993 jest placówką integracyjną. Nasza placówka mieści się w zacisznej okolicy. Walorem lokalizacji jest bliskość terenów zielonych położonych nad Silnicą. Każda z czterech grup wiekowych bawi i uczy się w jednej z naszych czterech przestronnych sal. Pomieszczenia grupowe są widne z przylegającymi odnowionymi łazienkami. Posiadamy również salę gimnastyczną, gabinety specjalistyczne: logopedyczny, pedagogiczny i integracji sensorycznej. Przedszkole zapewnia opiekę pielęgniarską, 5- i 6-latkom logopedyczną, a rodzicom kontakt z psychologiem i pedagogiem z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

W naszym przedszkolu ze względu na integracyjny charakter placówki oddziały liczą 20-oro dzieci, w tym maksymalnie 5-oro ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nad przedszkolakami opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem docenianym zarówno przez rodziców, jak i dzieci. Nowoczesne wnętrza dopasowane do wymagań najmłodszych, mający doświadczenie zespół pedagogiczny, jak również atrakcyjny plan edukacyjny to najistotniejsze atuty tego przedszkola.

Przedszkolaki mogą oczekiwać na wiele opcji rozwoju indywidualnego talentu, a ich rodzice mogą oczekiwać bezpiecznych warunków dla swoich pociech.

 

 1. IV.               Mocne strony

 

 •  Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna:
  - nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  - oligofrenopedagodzy,
  - tyflopedagodzy,
  - surdopedagodzy,
  - logopedzi,
  - terapeuci integracji sensorycznej,
  - terapeuci gimnastyki korekcyjnej.

 

 • W każdym oddziale zatrudniony jest wychowawca, nauczyciel wspierający dzieci niepełnosprawne oraz pomoc nauczyciela.

 

 • Dostrzeganie  indywidualnych potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

 • Gabinety specjalistyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt (gabinet SI) oraz multimedialne programy logopedyczne i pedagogiczne.

 

 • Plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wykonany z bezpiecznych kolorowych elementów, usytuowany w przedszkolnym ogrodzie.

 

 • Domowa kuchnia spełniająca standardy zdrowego żywienia i dbająca o świeży, ciepły posiłek dla przedszkolaków.

 

 • Systematycznie aktualizowana strona internetowa dokumentująca bogate życie przedszkola.

 

 • Aktywna działalność Klubu „Iskierki” będąca efektem współpracy ze stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska w ramach programu „Młodzi sportowcy”.

 1. V.                Obszary działań przedszkola.

 

 1. 1.      Praca z dzieckiem

 

Najważniejszym obszarem działań przedszkola jest szeroko rozumiana praca z naszym największym dobrem - dzieckiem.

Przedszkole spełnia swoje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące poprzez:

- sprawowanie rzetelnej, bezpiecznej opieki nad powierzonymi nam pociechami,
- prowadzenie działań wychowawczo-dydaktycznych mających na celu dbanie o intelektualny rozwój dziecka,
- wychowywanie wrażliwego, empatycznego i tolerancyjnego młodego człowieka,
- przestrzeganie podstawowych praw dziecka i wdrażanie do obowiązkowości od najmłodszych lat życia,
- tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych zapewniających wspomaganie oraz ukierunkowanie   rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
- uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji,
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- adaptacja dziecka w przedszkolu: stworzenie młodszym dzieciom sprzyjających warunków do adaptacji,
   zapewnienie im fachowej i troskliwej opieki.

 

 1. 2.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci

 • Wspomaganie i korygowanie rozwoju wychowanków.

W naszej codziennej pracy staramy się na bieżąco monitorować potrzeby naszych wychowanków. Obserwujemy i wnikliwie analizujemy postępy oraz zmiany zachodzące w rozwoju naszych podopiecznych i odnotowujemy w arkuszach obserwacji oraz kwestionariuszach dojrzałości szkolnej. Na podstawie wnikliwej znajomości dzieci – ich możliwości i ograniczeń – planujemy zajęcia
z zakresu wspomagania i korygowania rozwoju, które prowadzone są codziennie w każdej grupie wiekowej. Ich cel i zakres działania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb wychowanków.

 • Rozwijanie uzdolnień dzieci

Znajomość naszych wychowanków pozwala nam także dostrzec ich zdolności i zainteresowania, które rozwijamy poprzez angażowanie dzieci do konkursów plastycznych, muzycznych i wokalnych odbywających się w przedszkolu i poza nim. W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dostarczamy sytuacji będącej okazją do zaprezentowania i rozwijania uzdolnień dzieci (zasada stopniowania trudności wykonywanych zadań, kart pracy) oraz budzenia
w dzieciach motywacji do przełamywania wewnętrznych oporów

i poznawania nowych aktywności.

 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Dzieci niepełnosprawne 2 godziny w tygodniu uczestniczą w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych ukierunkowanych na:
  - korygowanie rozwoju mowy,
  - integrację sensoryczną,
  - korekcję wad postawy,
  - stymulowanie rozwoju poznawczego i trening umiejętności  

  społecznych i komunikacyjnych.

Zajęcia odbywają się w dobrze  wyposażonych gabinetach z  profesjonalnie  przygotowaną kadrą pedagogiczną.

 

 1. 3.      Współpraca z rodzicami

 

Współpraca przedszkola z rodzicami naszych wychowanków przebiega zgodnie z opracowanym planem. Organizowana jest w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w pracy z ich dziećmi.

Należy do niej między innymi:

- zbieranie i analizowanie informacji o dziecku od rodziców dzieci  

  nowoprzyjętych,

- indywidualne rozmowy z rodzicami inicjowane przez nauczyciela

  i rodziców,

- informacja o wynikach obserwacji dzieci  – 3 razy w roku.

- zajęcia otwarte dla rodziców umożliwiające obserwację dziecka na tle grupy

  rówieśniczej,

- przedstawienie rodzicom wyników pracy wychowawczo- dydaktycznej

  z dzieckiem,

- opracowanie przez nauczycieli arkuszy gotowości szkolnej i przekazanie   

  rodzicom - kwiecień.

- punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci chcących skorzystać z porad 

  psychologa lub pedagoga,

- prezentacja ciekawych artykułów w kąciku dla rodziców,

- dostępność dokumentów regulujących pracę przedszkola na tablicy głównej  

  np. Statut

- aktywna i chętnie działająca na rzecz przedszkola Rada Rodziców

 

 1. 4.      Bezpieczeństwo

 

Nie pozostajemy obojętni na przemoc, udostępniamy poradniki z  informacjami o telefonach i Ośrodkach wsparcia ( niebieska karta ).

Bezpieczeństwo w przedszkolu to nasz podstawowy obowiązek ( sytuacje kryzysowe w przedszkolu ).

 Realizując zadania z zakresu bhp:

- właściwie organizujemy opiekę w trakcie zajęć,

- dokumentujemy wyjścia i wyjazdy przedszkolne,

- organizujemy bezpieczne warunki wyjść i wyjazdów,

- realizujemy i dokumentujemy zajęcia z zakresu bezpieczeństwa,

- prowadzimy zajęcia wychowania komunikacyjnego,

- posiadamy i dbamy o przestrzeganie regulaminów sal i pomieszczeń, pobytu
  w ogrodzie i na wycieczkach poza teren przedszkola,
- organizujemy wspólnie ze Strażą Pożarną alarmy ewakuacyjne i zajęcia
  poświęcone bezpieczeństwu w budynku

- wprowadzamy zalecenia służb BHP, Sanepidu i Straży Pożarnej,

- zapewniamy czystość, ład i porządek.

 

 1. 5.      Integracja

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną. Dzieci zdrowe w naturalny sposób obcują z niepełnosprawnymi rówieśnikami i już od najmłodszych lat przekonują się, „niepełnosprawność nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić”. Dzieci pełnosprawne realizują ministerialny program z zakresu wychowania przedszkolnego, natomiast nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym dostosowuje treści edukacyjne do możliwości wychowanka niepełnosprawnego. Ogromnie ważne jest kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. Małe dzieci wolne są bowiem od uprzedzeń, przesądów, które istnieją w mentalności dorosłych.

 

 W naszej placówce dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. Wychowanek niepełnosprawny funkcjonując wśród dzieci zdrowych staje się bardziej samodzielny, uczy się przez obserwację, lepiej się komunikuje, wykazuje większą sprawność fizyczną i intelektualną.

 

 1. VI.                Środowisko lokalne i jego potrzeby.

 

Jesteśmy placówką otwartą - chętnie i systematycznie współpracujemy z różnymi placówkami i instytucjami:

Współpraca z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno Pedagogicznych;

Współpraca z MOPR – em;

Współpraca z Przedszkolami;

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 19;

Współpraca z Państwową szkołą Muzyczną im. L. Różyckiego;

Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych;

Współpraca z Filharmonią Świętokrzyską;

Współpraca z Parafią św. Franciszka z Asyżu;

Współpraca z wybranym Domem Pomocy Społecznej;

Współpraca ze stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska;

Działalność sekcji „Iskierki”;

Współpraca z fundacją „Cała Polska czyta dzieciom”

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną nr 10

Współpraca z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

Współpraca z teatrami objazdowymi

Udział w konkursach organizowanych na terenie miasta i kraju;

Współpraca z Radiem Kielce i Echem Dnia;

Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody;

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną;

Współpraca z Komendą Policji;

Współpraca z Służbą Zdrowia;

Współpraca z Muzeum Narodowym w Kielcach;

Współpraca z Muzeum im. S. Żeromskiego;

Współpraca z Muzeum Dialogu Kultur

Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

Współpraca z Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych

Współpraca z kinem Helios/Multikino;

Współpraca z Centrum Nauki Leonardo da Vinci;

Współpraca z Centrum Geoedukacji;

Współpraca z Młodzieżowym Klubem Sportowym – Korona;

Udział w akcjach charytatywnych;

Organizacja imprez okolicznościowych..

 

 1. VII.          Promocja.

  Przedszkole promuje swoje działania, a tym samym popularyzuje
  w środowisku wychowanie przedszkolne poprzez:
  -  stronę internetową www.ips27.kielce.eu
  -  prowadzenie kroniki przedszkolnej
  -  organizowanie imprez i uroczystości z udziałem rodziców
  -  lokalne media
  -  gazetki w holu.

 

 

 1. VIII.       Plany na przyszłość.

 

Podnoszenie jakości pracy placówki poprzez:
- stałe doskonalenie się nauczycieli i specjalistów,
- wprowadzanie innowacyjnych form i metod pracy pedagogicznej,
- likwidowanie barier architektonicznych na terenie przedszkola i placu przedszkolnego,
- doposażanie gabinetów specjalistycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki jest otwarta i będzie modyfikowana w miarę potrzeb.