Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

2018-04-09 18:50:03

Zdrowo i sportowo

    


     6 kwietnia 2018r. szczególnymi gośćmi "Iskierek"

były panie pielęgniarki, które wprowadziły dzieci w świat zdrowia.


     Dzieci dowiedziały się jak dbać o czystość ciała i jamy ustnej, co jeść i pić, czy uprawiać sport; miały możliwość sprawdzić bicie swojego serca za pomocą stetoskopu oraz brać udział w konkursach z nagrodami. Na spotkaniu "Młodzi Sportowcy" zaprezentowali krótki trening pokazując swoją sprawność fizyczną. Biorąc pod uwagę iż spotkanie odbyło się w przededniu Światowego Dnia Zdrowia dzieci i grono pedagogiczne złożyły paniom pielęgniarkom moc życzeń i odśpiewały głośne STO LAT.

więcej... Młodzi sportowcy

2018-04-07 20:29:52

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

6 kwietnia w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA
w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Paniami Pielęgniarkami.

więcej... Relacje

2018-04-05 16:55:21

Wiosna na sportowo

 

 

 

 

  Wreszcie mamy wiosnę i słońce. W radosnej sportowej atmosferze dzieci z grupy IV, a wśród nich zawodnicy Klubu „Iskierki” udały się na pobliskie boisko aby rozegrać mecz w piłkę nożną. Dzieci podczas ćwiczeń  gimnastycznych, treningów i zabaw ruchowych uczyły się elementów techniki: poruszania się w obronie i ataku, strzały, podania oraz wzbogacały wiadomości dotyczące przepisów gry. Dziś mieli okazję do zaprezentowania zdobytych umiejętności  podczas towarzyskiego meczu ze starszymi uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Wśród naszych zawodników znalazła się jedyna dziewczynka Agnieszka, która dzielnie stała na bramce. Mecz zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. Po powrocie do przedszkola zawodnicy nawodnili swoje organizmy zdrową wodą mineralną.

                                                                                               Małgorzata Stańczyk, Jolanta Łakomiec

więcej... Relacje

2018-03-30 17:44:05

Rekrutacja 2018/2019

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 12.00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 12:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie

(logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.04.2018r. do 27.04.2018r., adres strony na której będzie można logować dziecko kielce.formico.pl ) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 12:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowo przyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy  polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują: 

  • ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017   z dnia 7 grudnia 2017r..

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

               Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

                Od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

              Od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

               od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

              od 300 % - od 2022,00 zł

1

  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
  • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych: 

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

 

więcej... Relacje

2018-03-29 21:16:13

Goście u Iskierek

 

 

 

 

     W marcu br. na spotkaniu treningowym Iskierek mieliśmy gości specjalnych. Przyjechali do nas nauczyciele z Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Inspiracją przybycia na nasze zajęcia jest chęć utworzenia w ich placówce klubu "Młodych Sportowców". Goście obejrzeli nasze zajęcia treningowe, dowiedzieli się o projektach, w których uczestniczymy oraz uzyskali informacje dotyczące praktycznej działalności. Cieszymy się ogromnie, że nasz klub jest wzorcem do naśladowania dla innych.

Trzymamy kciuki za Stalową Wolę.

więcej... Młodzi sportowcy

2018-03-29 20:06:19

Fit

    

 

 

 

     Kolejnemu spotkaniu treningowemu Iskierek przyświecała myśl aby młode pokolenie nabrało zdrowych nawyków na przyszłość w sferze aktywności fizycznej /dzieci wiedzą jakie korzyści przynosi im ruch/ i zdrowego odżywiania /dzieci odróżniają zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze/. W związku z powyższym Młodzi Sportowcy uczestniczyli w ciekawych formach aktywności ruchowej oraz regenerowali swoje organizmy zdrowymi przekaskami.

więcej... Młodzi sportowcy

2018-03-27 19:35:07

Rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu Plastycznego

27 marca 2018r. w naszym przedszkolu
odbyło się uroczyste r
ozstrzygnięcie

RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

na NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ.


Uczestnicy naszego konkursu wspólnie z członkami swojej rodziny 

wykonali piękne i różnorodne prace, które zachwyciły nie tylko jury,
ale również kolegów i koleżanki z przedszkola.

Nasi laureaci otrzymali piękne nagrody,
a wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie  upominki i dyplomy.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu uświetnił występ dzieci z grupy IV i II
oraz wierszyk zaprezentowany przez Mikołaja z grupy I.

Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim obecnym - dzieciom
i pracownikom przedszkola oraz ich rodzinom serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. 

więcej... Konkursy

2018-03-27 17:42:45

Grupa II

W poszukiwaniu wiosny.

 


26 marca 2018r. dzieci z grupy II wybrały się na spacer wokół przedszkola w poszukiwaniu wiosny. Okazało się, iż wiosna jest już na pewno, a świadczą o tym napotkane przebiśniegi, krokusy, pączki na drzewach, topniejący śnieg i przebłyski ciepłego słonka. Radość była ogromna z odnalezionych zwiastunów wiosny.

więcej... Relacje

2018-03-22 19:02:58

Szalone bajeczki z dziadunia teczki

22 marca dzieci z grupy II, III i IV obejrzały przedstawienie pt. "Szalone bajeczki z dziadunia teczki" wystawione w Sali Kongresowej Exbud.

więcej... Relacje

2018-03-21 22:03:16

Obudź w sobie wiosnę

 

 

 

 

"21.03 dzieci z gr. IV wyruszyły  z Marzanną na ul. Sienkiewicza, na mostek nad rz. Silnicą. Uczestniczyły w akcji "Obudź w sobie wiosnę!" organizowanej przez "Radio Kielce." Okrzykami żegnały zimę i przywoływały wiosnę. Następnie nasza przedszkolna Marzanna została przekazana jako praca konkursowa do Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach."

więcej... Relacje

2018-03-21 16:14:10

Nasza Eko-Marzanna

OGŁOSZENIE

Nasza Eko-Marzanna bierze udział w konkursie

na „Najpiękniejszą Marzannę.”

Prosimy głosować od 22.03.2018r. od godz. 9.00

do 06.04.2018r. do godz.17.00 wysyłając

SMS na numer 7243 o treści: Konkurs 1

(koszt SMS-a wynosi 2,46 zł). Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos.

 

Naszą Marzannę  można oglądać w Muzeum Zabawy i Zabawek

w Kielcach w dniach od 21.03. do 16.04.2018r.

 

Prosimy o zaangażowanie,

DZIĘKUJEMY

więcej... Konkursy

2018-03-20 21:36:03

Nasi na Festiwalu piosenki Mała Scena Dla Ciebie 2018

     19 marca 2018 Ośrodek Kultury "Ziemowit” w Kielcach był organizatorem pierwszej premierowej edycji Festiwalu "Mała Scena Dla Ciebie”. Celem konkursu było wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz integracja przedszkoli w zakresie działań kulturotwórczych.

 

Nasze przedszkole zaprezentowali: Julian Hałka z grupy IV – piosenką "Dinozaury”, Mikołaj Szęszoł z grupy IV- piosenką "Mój przyjaciel i Nina Kotwa z grupy III- piosenką "Popatrzcie na jamniczka”. Po wstępnych przesłuchaniach w których Jury oceniało dobór repertuaru, muzykalność uczestnika oraz ogólny wyraz artystyczny, zakwalifikowało do koncertu finałowego Juliana Hałkę. Podczas galowego występu w dniu 20.03 2018 Julian wyśpiewał wyróżnienie i otrzymał szereg nagród.

 Gratulujemy małym wykonawcą pięknego występu, odwagi i życzymy dalszych sukcesów muzycznych.

                                                                 Małgorzata Stańczyk, Karina Iwańska

więcej... Konkursy

2018-03-17 18:51:39

Wewnątrzgrupowy konkurs w grupie II

16 marca 2018r. na zakończenie cyklu tematycznego "Prehistoryczne zwierzęta"
w grupie II odbył się konkurs na "Najpiękniejszego plastelinowego dinozaura".
Małe rączki naszych przedszkolaków z ogromnym zaangażowaniem wyrabiały masę plastyczną,
a nastęnie formułowały z niej figurki poznanych dinozaurów.


Wychowawcom podobały się wszystkie dinozaury, dlatego każde dziecko dostało drobny upominek,
ale na szczególne wyróżnienie zdaniem dzieci z grupy II zasłużył:
Olek Wijas - I miejsce - za śliczne stegozaury oraz
Michał Kaczmarczyk - II miejsce - za największą kolekcję.

Konkurs był sprawdzianem zgodnego współzawodnictwa i radosnej spontanicznej pracy dzieci.

Agnieszka Hajduk
Jolanta Łakomiec

więcej... Konkursy

2018-03-15 18:51:10

Grupa IV

"W marcu dzieci z gr. IV zaczęły mycie zębów po głównym posiłku. W łazience zawisła półka z przegródkami na kubeczki ze szczotką i pastą. Każdy przedszkolak ma swój podpisany, kolorowy kubek. Codzienna czynność mycia zębów wpływa na wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.

wychowawczynie gr. IV"

 

więcej... Relacje

2018-03-13 21:33:26

Prehistoryczne gady zagościły w grupie II

Dinozaurów bez liku...

W ramach realizacji tematyki tygodnia "Prehistoryczne zwierzęta"
dzieci z grupy II przyniosły do przedszkola swoje prywatne kolekcje dinozaurów.
Były wśród nich figurki tyranozaurów, brachozaurów, stegnozaurów i ogromny diplodok.
Mali wlaściciele prehistorycznych kolekcji chętnie pozwolili innym dzieciom obejrzeć
i pobawić się wspaniałymi okazami dinozaurów.

Dzieci były zachwycone i ciągle jest im malo informacji o prehistorycznych gadach.
Dlatego w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych w dwóch etapach wykonały pracę
plastyczną: najpierw farbami pomalowały tło, a po wyschnięciu przykleiły na nim sylwetę wybranego dinozaura.

Prace wyglądają naprawdę imponująco, a wszystkie dzieci zasłużyły
na ogromną pochwałę za zaangażowanie w ich wykonanie.

 

Jolanta Łakomiec
Agnieszka Hajduk

więcej... Relacje

2018-03-13 21:16:22

Czyste powietrze wokół nas

Dnia 12 marca 2018r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie
w ramach prowadzonej akcji "Czyste powietrze wokół nas".
Gościem specjalnym był pan Łukasz Fronk z PSSE w Kielcach.  

Dzieci dowiedziały się, że wdychany dym nie tylko ma nieprzyjemny zapach, ale także jego działanie jest szkodliwe dla organizmu czlowieka - może być przyczyną chorób i złego samopoczucia. Negatywne skutki palenia papierosów są odczuwalne nie tylko dla palacza, ale i osób w jego otoczeniu. Przedszkolaki pożegnały gościa piosenką o Dinku- zielonym stworku, który nie lubi dymu.

więcej... Relacje

2018-03-11 20:29:09

Portrety króla zwierząt w grupie I

Dzieci z grupy I poznawały świąt zwierząt - były piosenki, pląsy, zagadki i praca plastyczna.
Przy pomocy elementów wycietych z gazety i papieru, kleju oraz kawałków sznurka
powstały portretu "króla zwierząt ", czyli oczywiście lwa. 

więcej... Relacje

2018-03-11 17:09:06

Iskierki są FIT

    

 

 

 

     Na spotkaniu rozpoczynającym projekt Bądź Fit rodzice i zawodnicy zostali poinformowani o czekającym ich wyzwaniu tj. prowadzeniu zdrowego stylu życia poprzez zwiększoną aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie. Prowadzone były też rozmowy dotyczące korzyści jakie przynosi dla ciała i umysłu aktywność fizyczna oraz zmian praktyk zakupowych - zachęcenie do korzystania z aplikacji "zdrowe zakupy".  Została zmieniona forma posiłku regenerującego dla "Młodych Sportowców" ze słodkich przekąsek i napojów na owoce i warzywa i wodę mineralną.

więcej... Młodzi sportowcy

2018-03-11 16:58:08

Grupa IV

"Dzień Kobiet w gr. IV

Dzień 8 marca należał do dziewczynek. Chłopcy złożyli swoim koleżankom najserdeczniejsze życzenia, zaśpiewali "Sto lat" i obdarowali drobnymi upominkami. Młodzi panowie oczywiście nie zapomnieli o paniach.

 

Za pamięć dziękują dziewczynki i panie z gr. IV"

więcej... Relacje

2018-03-09 21:25:13

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału

w RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

na NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ

wszystkie chętne rodziny z przedszkola.


Każde dziecko wspólnie z członkami swojej rodziny

może wykonać 1 pracę plastyczną.


Prace należy dostarczyć do nauczycieli grup do 20 marcza 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 marca 2018r.

Zapraszamy.

więcej... Konkursy